Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w zakładce Prawo Miejscowe ->Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia

Link do zakładki: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Ogłoszenie   661.618 KB

Uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego dnia 8 lutego 2018 r. pod poz. 929.

Z jego treścią można się zapoznać w BIP w zakładce PRAWO MIEJSCOWE->WSZYSTKIE UCHWAŁY W KOLEJNOŚCI PODJĘCIA-> Uchwała Nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub klikając w zamieszczony poniżej link do Dziennika Urzędowego:

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/929/akt.pdf

Nieważność uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.18.2018 z dnia 1 marca 2018 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

                                                                                                                        29 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Przystajń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr XI.102.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), w dniach od 06 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 42–141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń o godzinie 14 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przystajń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przystajń.

 

 

Wójt Gminy Przytstajń

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załącznik graficzny do "Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń" należy pobrać za pomocą następującego linku: https://drive.google.com/file/d/0B0XFdHZyizkWdlZ3TTN2VlZIRFk/view?usp=sharing

 

 

 

Załączniki
Tekst studium   217.934 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko   463.623 KB

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń

Załączniki
Treść obwieszczenia   55.853 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Treść obwieszczenia   45.933 KB

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Treść obwieszczenia   47.955 KB

Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała nr XIV.140.2016   67.222 KB

Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała nr XIV.139.2016   61.919 KB

Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Uchwała nr XII.117.2015   96.747 KB

Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Uchwała Nr XI.102.2015   58.101 KB
Załącznik do uchwały   987.578 KB

Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała Nr XI.101.2015   66.494 KB
Załącznik do uchwały   904.215 KB

Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NR IFIII.4131.1.78.2015 z dnia 29.10.2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr X.91.2015   6.309 MB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XL/40/06 z dnia 25 września 2006 roku, ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 152 poz. 4857 z dnia 22 grudnia 2006 roku

Załączniki
tekst planu   463.000 KB