Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny i Kamińsko

Załączniki
Uchwała nr IV.33.2019   4.377 MB

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 13 listopada 2018 r.
poz. 7073

link do publikacji: dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/7073/akt.pdf

Załączniki
Uchwała nr XLIV.372.2018   314.194 KB
Załącznik nr 2 i 3   153.871 KB
Rysunek nr 1   1.216 MB
Rysunek nr 2   669.627 KB
Rysunek nr 3   1.758 MB
Rysunek nr 4   1.965 MB
Rysunek nr 5   1.646 MB
Rysunek nr 6   2.619 MB
Rysunek nr 7   2.024 MB
Rysunek nr 8   1.743 MB
Rysunek nr 9   3.005 MB
Rysunek nr 10   1.122 MB
Rysunek nr 11   1.032 MB
Rysunek nr 12   3.075 MB
Rysunek nr 13   1.504 MB
Rysunek nr 14   1.180 MB
Rysunek nr 15   2.278 MB
Rysunek nr 16   1.582 MB
Rysunek nr 17   1.115 MB
Rysunek nr 18   106.207 KB
Rysunek nr 19   7.211 MB
Rysunek nr 20   1.585 MB
Rysunek nr 21   129.669 KB
Rysunek nr 22   118.418 KB
Rysunek nr 23   930.965 KB
Rysunek nr 24   656.833 KB
Rysunek nr 25   85.308 KB

Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w zakładce Prawo Miejscowe ->Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia

Link do zakładki: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.83.2018 z dnia 17 października 2018 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Ogłoszenie   661.618 KB

Uchwała nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego dnia 8 lutego 2018 r. pod poz. 929.

Z jego treścią można się zapoznać w BIP w zakładce PRAWO MIEJSCOWE->WSZYSTKIE UCHWAŁY W KOLEJNOŚCI PODJĘCIA-> Uchwała Nr XXXV.307.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub klikając w zamieszczony poniżej link do Dziennika Urzędowego:

dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/929/akt.pdf

Nieważność uchwały stwierdzona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.18.2018 z dnia 1 marca 2018 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

                                                                                                                        29 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar w granicach administracyjnych gminy Przystajń, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (sporządzonego zgodnie z uchwałą Nr XI.102.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 26 października 2015 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), w dniach od 06 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 42–141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w sporządzonym projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r., w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń o godzinie 14 00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Przystajń z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2018 r. Uwagi można składać również w postaci elektronicznej, z zachowaniem warunków określonych w art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jednocześnie, stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) informuję o możliwości zapoznania się w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu sporządzonego projektu z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i w terminach podanych powyżej.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do wyłożonego do publicznego wglądu projektu należy składać zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w sposób i w terminie podanym powyżej.

Organem właściwym do rozpatrzenia tych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przystajń.

 

 

Wójt Gminy Przytstajń

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załącznik graficzny do "Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń" należy pobrać za pomocą następującego linku: https://drive.google.com/file/d/0B0XFdHZyizkWdlZ3TTN2VlZIRFk/view?usp=sharing

 

 

 

Załączniki
Tekst studium   217.934 KB
Prognoza oddziaływania na środowisko   463.623 KB

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przystajń

Załączniki
Treść obwieszczenia   55.853 KB

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Treść obwieszczenia   45.933 KB

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Treść obwieszczenia   47.955 KB

Uchwała Nr XIV.140.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała nr XIV.140.2016   67.222 KB

Uchwała Nr XIV.139.2016 Rady Gminy Przystajń z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała nr XIV.139.2016   61.919 KB

Uchwała Nr XII.117.2015 z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Uchwała nr XII.117.2015   96.747 KB

Uchwała NR XI.102.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki
Uchwała Nr XI.102.2015   58.101 KB
Załącznik do uchwały   987.578 KB

Uchwala NR XI.101.2015 z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń

Załączniki
Uchwała Nr XI.101.2015   66.494 KB
Załącznik do uchwały   904.215 KB

Uchwała Nr X.91.2015 z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego nr NR IFIII.4131.1.78.2015 z dnia 29.10.2015 r.

Załączniki
Uchwała Nr X.91.2015   6.309 MB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Przystajń - zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Przystajń Nr XL/40/06 z dnia 25 września 2006 roku, ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 152 poz. 4857 z dnia 22 grudnia 2006 roku

Załączniki
tekst planu   463.000 KB