główna zawartość
artykuł nr 1

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przystajń, dnia 19.03.2019 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przystajń uchwały Nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny, Kamińsko.
Granica obszaru objętego projektem planu oznaczona została na załączniku graficznym do
przywołanej powyżej uchwały.
Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Przystajń, 42–141 Przystajń, ul. Częstochowska 5, w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Wójt Gminy Przystajń
Henryk Mach  

artykuł nr 2

Uchwała nr IV.33.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary położone w miejscowościach Mrówczak, Stany, Brzeziny i Kamińsko

Załączniki:
Uchwała nr IV.33.2019 MB
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLIV.371.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 13 listopada 2018 r.
poz. 7073

link do publikacji: dzienniki.slask.eu/WDU_S/2018/7073/akt.pdf

artykuł nr 4

Uchwała Nr XLII.363.2018 Rady Gminy Przystajń z dnia 4 września 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Uchwała wraz z załącznikami dostępna jest w zakładce Prawo Miejscowe ->Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia

Link do zakładki: www.bip.przystajn.akcessnet.net/index.php

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.83.2018 z dnia 17 października 2018 r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Ogłoszenie 662 KB