Mapa serwisu BIP

Wójt Gminy

Zarządzenia z 2012 r.

Zarządzenia z 2013 r.

Zarządzenia z 2014 r.

Zarządzenia z 2015 r.

Zarządzenia z 2016 r.

Zarządzenia z 2017 r.

Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenia z 2019 r.

Rada Gminy

Skład Rady Gminy Przystajń

Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006

Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010

Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014

Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018

Skład Rady Gminy kadencja 2018-2023

Sesje Rady Gminy

Harmonogram sesji Rady Gminy.

Postanowienia o zwołaniu sesji - VIII kadencja

Projekty uchwał

Archiwum nagrań sesji Rady Gminy Przystajń

Dyżury radnych

Protokoły z sesji VII kadencja - lata 2014-2018

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

Protokoły z sesji VIII kadencja - lata 2018-2023

Uchwały dot. diet radnych

Kodeks etyczny radnego

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

Komisje Rady

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury

skład komisji-kadencja 2002-2006

skład Komisji - kadencja 2006-2010

skład Komisji - kadencja 2010-2014

skład Komisji - kadencja 2014-2018

skład Komisji - kadencja 2018-2023

Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury

Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia

skład komisji-kadencja 2002-2006

skład Komisji - kadencja 2006-2010

skład Komisji - kadencja 2010-2014

skład Komisji - kadencja 2014-2018

skład Komisji - kadencja 2018-2023

Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

Komisja Rewizyjna

skład komisji - kadencja 2002-206

skład Komisji - kadencja 2006-2010

skład Komisji - kadencja 2010-2014

skład Komisji - kadencja 2014-2018

skład Komisji - kadencja 2018-2023

Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja

Prace Komisji Rewizyjnej

Komisja skarg, wniosków i petycji

Skład Komisji - kadencja 2018-2023

Prace Komisji skarg, wniosków i petycji

Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VIII kadencja

Wspólne posiedzenia komisji stałych

Posiedzenia Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury

Posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji

Sołectwa

Referat finansowy

Statut

Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia

Rok 2004

Rok 2005

rok 2006

rok 2006 - V kadencja

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2014 - VII kadencja

rok 2015

rok 2016

rok 2017

rok 2018

rok 2018 - VIII kadencja

rok 2019

Strategia rozwoju

Zagospodarowanie przestrzenne

Plany Odnowy Miejscowości

Budżet Gminy Przystajń

Budżet gminy 2004 r.

Budżet 2004 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2004 r.

Budżet gminy 2005 r.

Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2005 r.

Budżet gminy 2006 r.

Budżet 2006 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2006 r.

Budżet gminy 2007 r.

Budżet 2007 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2007 r.

Budżet gminy 2008 r.

Budżet 2008 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2008 r.

Budżet gminy 2009 r.

Budżet 2009 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2009 r.

Budżet gminy 2010 r.

Budżet 2010 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2010 r.

Budżet gminy 2011 r,

Budżet 2011 r.

Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok.

Realizacja budżetu gminy 2011 r.

Budżet gminy 2012 r.

Budżet 2012 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2012 r.

Budżet gminy 2013 r.

Budżet 2013 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2013 r.

Budżet gminy 2014 r.

Budżet 2014 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2014 r.

Budżet gminy 2015 r.

Budżet 2015 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2015 r.

Budżet Gminy 2016 r.

Budżet 2016 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2016 r.

Budżet gminy 2017 r.

Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2017 r.

Budżet gminy 2018 r.

Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2018 r.

Budżet gminy 2019 r.

Budżet gminy 2019 r. i uchwały zmieniające

Realizacja budżetu gminy 2019 r.

Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu

Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w 2011 roku

Pomoc publiczna w 2012 roku

Pomoc publiczna w 2013 roku

Pomoc publiczna w 2014 roku

Pomoc publiczna w 2015 roku

Pomoc publiczna w 2016 roku

Pomoc publiczna w 2017 roku

Prezentacje dot. budżetu gminy

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podatek od posiadania psów

Opłata administracyjna

Opłata targowa

Podatek od środków transportowych

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wzory informacji i deklaracji podatkowych

Zwrot podatku akcyzowego

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Gminny Program Ochrony Środowiska

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest

Gminny Plan Gospodarki Odpadami

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami

Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Decyzje środowiskowe

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin)

Konsultacje z mieszkańcami

Konsultacje

Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektów uchwał

Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń

Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości

Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług)

Dowody osobiste

Wydanie dowodu osobistego-wymiana

Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych

Znalezienie dowodu osobistego

Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego

Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego

Sprawy meldunkowe

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy

Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy

Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce

Zameldowanie na pobyt stały

Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce

Postępowanie o anulowanie zameldowania

Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych

poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną

Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego

Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego

Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce

Nadawanie numeru PESEL

Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Sprawy Stanu Cywilnego

Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego

Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego

Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego

Sprawy ślubu konkordatowego

Sporządzenie aktu zgonu

Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu

Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą.

Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej.

Zaopatrzenie w wodę

Procedura podłączenia do sieci wodociągowej

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej

Ochrona środowiska

Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych

Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej

Działalność gospodarcza

Informacja dla przedsiębiorców

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego"

Gospodarka nieruchomościami

Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym

Oddanie nieruchomości w dzierżawę

Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości

Zagospodarowanie przestrzenne

Wypis i wyrys

Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego

Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych

Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu

Sprawy finansowe

Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych

Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych

Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych

Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych

Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych

Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych

Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat

Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych

Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat

Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń

Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych

Podwyższanie wartości weksla

Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych

Sprawy oświaty

Przyznanie stypendium szkolnego

Przyznanie zasiłku szkolnego

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń

Sprawy opieki społecznej

Przyznanie dodatków mieszkaniowych

Przyznawanie zasiłku stałego

Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci

Sprawy pozostałe

Potwierdzenie własnoręczności podpisu

Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji

Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców

Sporządzenie testamentu

Bezpłatne porady prawne

Informacje o dotacjach unijnych

Informacje dla przedsiębiorców

Wybory i referenda

Wybory samorządowe 2018 r.

Emisja obligacji

Emisja obligacji 2013 r.

Emisja obligacji 2014 r.

Emisja obligacji 2018 r.

Pomoc dla rodzin

Karta Dużej Rodziny

Program 500+

wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010

Statuty Sołectw

Sołectwa

Majątek publiczny

2005 rok

2006 rok

2007 rok

2008 rok

2009 rok

2010 rok

2011 rok

2012 rok

2013 rok

2014 rok

2015 rok

2016 rok

2017 rok

2018 rok

Wodociąg gminny - informacje

Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rok 2004

Rok 2005

Rok 2006

Rok 2007

Oświadczenia majątkowe

Radni - IV kadencja (2002-2006)

Radni - V kadencja (2006-2010)

Radni - VI kadencja (2010-2014)

Radni - VII kadencja (2014-2018)

Radni VIII kadencja (2018-2023)

Wójt Gminy

Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014

Henryk Mach - kadencja 2014-2018

Urząd

Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi

Przejrzysta Polska

Wykaz zadań do realizacji

Realizacja zadań

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych

Wykaz organizacji pozarządowych

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Oferty realizacji zadań publicznych

Ochrona i promocja zdrowia

Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet

Programy zdrowotne

Rozkład godzin pracy aptek w powiecie

sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Informacja publiczna

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP

Ponowne wykorzystywanie

Redakcja Biuletynu

Petycje

RPO WSL 2014-2020 Projekt "Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Przystajni, ul. Targowa"

Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców"

Strategia RIT Subregionu Północnego

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020

Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022

Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)"

Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego"

RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej"

Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020

RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń"

Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa

Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń"

dostęp do aktów prawnych

dostęp do Dziennika Ustaw

dostęp do Monitora Polskiego

Narodowe Siły Rezerwowe