Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1476755
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ185306
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 185306
   Godziny urzędowania 5530
   e-administracja 1762
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2114
   Organizacja urzędu 7297
     Statut Urzędu Gminy 1268
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2244
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5679
     REGON 582
     NIP 836
     Numery kont 2183
     TERYT Gminy 1015
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3158
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 23838
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4852
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28049
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10475
     Informacja o wynikach naboru 8433
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2306
   Kontrole 1186
     2011 r. 671
     2012 r. 561
     2013 r. 419
     2014 r. 551
     2015 r. 533
     2016 r. 440
   Ogłoszenia własne 55
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 7192
Organy Gminy
   Wójt Gminy 7809
     Zarządzenia z 2012 r. 14717
     Zarządzenia z 2013 r. 4718
     Zarządzenia z 2014 r. 16835
     Zarządzenia z 2015 r. 21464
     Zarządzenia z 2016 r. 3744
     Zarządzenia z 2017 r. 2344
   Rada Gminy 7707
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 912
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1863
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2070
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1022
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 863
   Prace Rady Gminy 6294
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2261
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 3937
     Dyżury radnych 1153
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1147
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1496
     Projekty uchwał 13832
   Protokoły z sesji Rady Gminy 8051
    ›    rok 2006 1026
    ›    rok 2007 1646
    ›    rok 2008 1136
    ›    rok 2009 1049
    ›    rok 2010 1061
     V kadencja - lata 2006-2010 197
    ›    rok 2010 421
    ›    rok 2011 1846
    ›    rok 2012 3065
    ›    rok 2013 1938
    ›    rok 2014 2819
     VI kadencja - lata 2010-2014 260
    ›    rok 2014 1220
     VII kadencja - lata 2014-2018 3795
    ›    rok 2015 2015
    ›    rok 2016 2046
    ›    rok 2017 1011
   Komisje Rady 4425
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1061
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 969
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 612
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 432
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 420
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 379
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 997
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1001
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 625
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 396
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 408
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 319
     Komisja Rewizyjna 853
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 822
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 597
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 470
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 333
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 376
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1087
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 228
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 1628
   Kodeks etyczny radnego 2089
   Sołectwa 2091
     Referat finansowy 145
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8272
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 581
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1467
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1339
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1231
    ›    Statut 561
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2172
    ›    Statut 647
    ›    pozostałe informacje 461
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1085
    ›    Statut 645
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1506
    ›    Statut 727
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2610
    ›    Statut 935
    ›    Karta Dużej Rodziny 310
   Rejestr instytucji kultury 1140
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 15966
Prawo Miejscowe
   Statut 2917
   Strategia rozwoju 4283
   Zagospodarowanie przestrzenne 8920
   Plany Odnowy Miejscowości 1548
   Budżet Gminy Przystajń 5619
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3141
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1377
     Budżet gminy 2004 r. 196
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1344
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2341
     Budżet gminy 2005 r. 225
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2024
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 838
     Budżet gminy 2006 r. 272
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 1846
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 869
     Budżet gminy 2007 r. 257
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1261
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1063
     Budżet gminy 2008 r. 213
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1004
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 990
     Budżet gminy 2009 r. 260
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1436
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 895
     Budżet gminy 2010 r. 282
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 1839
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1002
    ›    Budżet 2011 r. 431
     Budżet gminy 2011 r, 309
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5533
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 2947
     Budżet gminy 2012 r. 256
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 1718
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1046
     Budżet gminy 2013 r. 249
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2491
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1626
     Budżet gminy 2014 r. 383
     Budżet gminy 2015 r. 582
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5244
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 1783
     Budżet Gminy 2016 r. 525
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 958
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 772
     Budżet gminy 2017 r. 283
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 667
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 322
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1210
     Pomoc publiczna 576
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 570
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 355
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 353
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 297
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 317
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 35
     Prezentacje dot. budżetu gminy 419
   Podatki i opłaty lokalne 4416
     Podatek od nieruchomości 5308
     Podatek rolny 3431
     Podatek leśny 3262
     Podatek od posiadania psów 907
     Opłata administracyjna 1381
     Opłata targowa 1125
     Podatek od środków transportowych 2567
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2413
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 457
     Zwrot podatku akcyzowego 288
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5251
     Rok 2004 10774
     Rok 2005 6661
     rok 2006 4186
     rok 2006 - V kadencja 2266
     rok 2007 5084
     rok 2008 4511
     rok 2009 2671
     rok 2010 2330
     rok 2011 4141
     rok 2012 16648
     rok 2013 6161
     rok 2014 3119
     rok 2014 - VII kadencja 1947
     rok 2015 12356
     rok 2016 2245
     rok 2017 1128
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 3913
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2577
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 901
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 540
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 902
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 301
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 311
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 86
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2326
     Decyzje środowiskowe 3640
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 512
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1057
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 282
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 299
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 650
   Regulamin dostarczania wody 1849
   Konsultacje z mieszkańcami 852
     Konsultacje 2049
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 613
     Konsultacje projektów uchwał 104
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 2777
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 6857
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3940
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 34977
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1232
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1722
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 81149
     Rok 2017 19970
     rok 2016 21329
     rok 2015 9634
     rok 2014 39717
     rok 2013 18422
     rok 2012 8465
     rok 2011 8593
     rok 2010 51980
     rok 2009 10887
     rok 2008 22238
     rok 2007 28416
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 15807
     rok 2010 4645
     rok 2011 38891
     rok 2012 3967
     rok 2013 9349
     rok 2014 22241
     rok 2015 17598
     rok 2016 23260
     Rok 2017 16923
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3543
     Dowody osobiste 649
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 682
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 628
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 558
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 503
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 563
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 535
     Sprawy meldunkowe 633
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 382
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 381
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 382
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 372
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 322
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 299
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 344
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 391
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 314
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 299
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 370
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 443
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 339
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 355
    ›    Nadawanie numeru PESEL 405
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 207
     Sprawy Stanu Cywilnego 698
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 434
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 344
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 414
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 384
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 381
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 358
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 280
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 298
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 323
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 402
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 421
     Zaopatrzenie w wodę 432
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 360
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 587
     Ochrona środowiska 686
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 491
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 412
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 885
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 367
     Działalność gospodarcza 782
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 654
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 368
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 329
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 167
     Gospodarka nieruchomościami 674
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 345
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 374
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 380
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 342
     Zagospodarowanie przestrzenne 872
    ›    Wypis i wyrys 664
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 440
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 470
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 372
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 498
     Sprawy finansowe 524
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 508
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 475
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 403
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 374
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 494
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 452
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 407
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 462
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 442
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 346
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 455
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 438
    ›    Podwyższanie wartości weksla 451
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 425
     Sprawy oświaty 672
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 526
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 469
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 853
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 558
     Sprawy opieki społecznej 483
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 467
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 419
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 371
     Sprawy pozostałe 729
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 357
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 359
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 328
    ›    Sporządzenie testamentu 391
   Bezpłatne porady prawne 842
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 901
   Informacje dla przedsiębiorców 459
   Wybory i referenda 427
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 911
   Emisja obligacji 652
     Emisja obligacji 2013 r. 985
     Emisja obligacji 2014 r. 3892
   Pomoc dla rodzin 410
     Karta Dużej Rodziny 512
     Program 500+ 442
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 264
     Statuty Sołectw 398
     Sołectwa 531
   Majątek publiczny 1600
     2005 rok 2078
     2006 rok 840
     2007 rok 351
     2008 rok 442
     2009 rok 368
     2010 rok 442
     2011 rok 274
     2012 rok 177
     2013 rok 231
     2014 rok 339
     2015 rok 144
     2016 rok 31
   Wodociąg gminny - informacje 1230
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 600
    ›    Rok 2010 351
    ›    Rok 2011 275
    ›    Rok 2012 834
    ›    Rok 2013 550
    ›    Rok 2014 214
    ›    Rok 2015 698
    ›    Rok 2016 334
    ›    Rok 2017 262
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 928
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2534
     Rok 2004 1056
     Rok 2005 934
     Rok 2006 336
     Rok 2007 440
   Oświadczenia majątkowe 5526
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4447
     Radni - V kadencja (2006-2010) 2944
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4325
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 7042
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4537
     Wójt Gminy 1020
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 975
     Urząd 3591
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5451
   Przejrzysta Polska 1737
     Wykaz zadań do realizacji 648
     Realizacja zadań 574
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2637
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 30599
     Wykaz organizacji pozarządowych 1506
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 945
     Oferty realizacji zadań publicznych 280
   Ochrona i promocja zdrowia 1054
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 444
     Programy zdrowotne 20
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 242
   sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 36036
   Informacja publiczna 294
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2144
     Ponowne wykorzystywanie 160
   Redakcja Biuletynu 2172
   Petycje 676
    Strategia RIT Subregionu Północnego 297
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 303
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 268
   Program LEADER 1997
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1235
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1094
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 515
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 409
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 55
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 37
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 16
   dostęp do aktów prawnych 1273
     dostęp do Dziennika Ustaw 688
     dostęp do Monitora Polskiego 355
   Narodowe Siły Rezerwowe 1397