Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1610010
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ194712
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 194712
   Godziny urzędowania 5798
   e-administracja 1974
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2274
   Organizacja urzędu 7650
     Statut Urzędu Gminy 1366
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2557
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5925
     REGON 679
     NIP 1567
     Numery kont 2410
     TERYT Gminy 1132
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3392
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 24485
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4993
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28559
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10636
     Informacja o wynikach naboru 8587
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2398
   Kontrole 1346
     2011 r. 815
     2012 r. 635
     2013 r. 480
     2014 r. 666
     2015 r. 615
     2016 r. 548
   Ogłoszenia własne 409
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 8629
Organy Gminy
   Wójt Gminy 8460
     Zarządzenia z 2012 r. 16263
     Zarządzenia z 2013 r. 6433
     Zarządzenia z 2014 r. 19365
     Zarządzenia z 2015 r. 23589
     Zarządzenia z 2016 r. 6206
     Zarządzenia z 2017 r. 5127
     Zarządzenia z 2018 r. 1257
   Rada Gminy 7973
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1018
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1945
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2187
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1168
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 1048
   Prace Rady Gminy 6631
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2577
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 4799
     Dyżury radnych 1248
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1210
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1562
     Projekty uchwał 14528
   Protokoły z sesji Rady Gminy 8620
    ›    rok 2006 1182
    ›    rok 2007 1956
    ›    rok 2008 1410
    ›    rok 2009 1324
    ›    rok 2010 1317
     V kadencja - lata 2006-2010 257
    ›    rok 2010 519
    ›    rok 2011 2143
    ›    rok 2012 3325
    ›    rok 2013 2222
    ›    rok 2014 3060
     VI kadencja - lata 2010-2014 324
    ›    rok 2014 1388
     VII kadencja - lata 2014-2018 4285
    ›    rok 2015 2314
    ›    rok 2016 2370
    ›    rok 2017 1622
    ›    rok 2018 356
   Komisje Rady 4595
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1140
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1265
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 757
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 537
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 536
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 497
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1059
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1241
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 738
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 492
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 496
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 424
     Komisja Rewizyjna 909
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1040
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 697
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 588
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 418
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 491
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1424
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 278
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 2006
   Kodeks etyczny radnego 2241
   Sołectwa 2335
     Referat finansowy 217
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8532
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 760
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1585
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1497
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1406
    ›    Statut 654
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2333
    ›    Statut 761
    ›    pozostałe informacje 565
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1228
    ›    Statut 758
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1642
    ›    Statut 851
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2738
    ›    Statut 1032
    ›    Karta Dużej Rodziny 449
   Rejestr instytucji kultury 1295
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16258
Prawo Miejscowe
   Statut 3085
   Strategia rozwoju 4550
   Zagospodarowanie przestrzenne 10257
   Plany Odnowy Miejscowości 1719
   Budżet Gminy Przystajń 5935
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3449
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1510
     Budżet gminy 2004 r. 246
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1467
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2565
     Budżet gminy 2005 r. 284
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2253
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 976
     Budżet gminy 2006 r. 339
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2129
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1065
     Budżet gminy 2007 r. 316
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1486
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1290
     Budżet gminy 2008 r. 263
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1212
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1261
     Budżet gminy 2009 r. 318
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1714
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1115
     Budżet gminy 2010 r. 347
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2260
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1271
    ›    Budżet 2011 r. 556
     Budżet gminy 2011 r, 377
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5871
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3253
     Budżet gminy 2012 r. 306
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2354
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1370
     Budżet gminy 2013 r. 300
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2942
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1966
     Budżet gminy 2014 r. 469
     Budżet gminy 2015 r. 658
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5873
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2127
     Budżet Gminy 2016 r. 627
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1418
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1126
     Budżet gminy 2017 r. 391
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1253
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 559
     Budżet gminy 2018 r. 155
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 466
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 227
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1297
     Pomoc publiczna 632
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 664
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 474
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 482
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 380
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 428
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 117
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 4
     Prezentacje dot. budżetu gminy 545
   Podatki i opłaty lokalne 4773
     Podatek od nieruchomości 5950
     Podatek rolny 3697
     Podatek leśny 3666
     Podatek od posiadania psów 965
     Opłata administracyjna 1515
     Opłata targowa 1228
     Podatek od środków transportowych 2896
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2611
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 617
     Zwrot podatku akcyzowego 553
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 29
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5633
     Rok 2004 11222
     Rok 2005 7228
     rok 2006 4507
     rok 2006 - V kadencja 2508
     rok 2007 5602
     rok 2008 5044
     rok 2009 3135
     rok 2010 2716
     rok 2011 4944
     rok 2012 17319
     rok 2013 6893
     rok 2014 3607
     rok 2014 - VII kadencja 2141
     rok 2015 13228
     rok 2016 2859
     rok 2017 2092
     rok 2018 1056
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4198
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2641
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 971
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 648
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1019
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 377
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 421
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 191
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2440
     Decyzje środowiskowe 4203
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 587
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1170
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 386
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 389
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 747
   Regulamin dostarczania wody 1985
   Konsultacje z mieszkańcami 1002
     Konsultacje 2221
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 716
     Konsultacje projektów uchwał 183
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3043
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7082
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4180
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 35496
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1408
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1856
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 602
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 83933
     Rok 2018 8172
     Rok 2017 23924
     rok 2016 22111
     rok 2015 9837
     rok 2014 39969
     rok 2013 18883
     rok 2012 8617
     rok 2011 8878
     rok 2010 52301
     rok 2009 10963
     rok 2008 22417
     rok 2007 28579
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 17278
     rok 2010 4853
     rok 2011 39121
     rok 2012 4064
     rok 2013 9431
     rok 2014 22291
     rok 2015 17755
     rok 2016 23788
     Rok 2017 18639
     Rok 2018 7130
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3746
     Dowody osobiste 701
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 785
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 742
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 657
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 605
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 670
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 625
     Sprawy meldunkowe 676
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 470
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 467
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 463
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 458
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 386
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 365
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 420
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 475
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 390
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 380
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 455
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 520
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 420
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 444
    ›    Nadawanie numeru PESEL 489
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 301
     Sprawy Stanu Cywilnego 775
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 495
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 420
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 501
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 469
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 452
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 439
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 344
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 359
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 394
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 474
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 514
     Zaopatrzenie w wodę 497
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 443
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 729
     Ochrona środowiska 745
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 582
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 500
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 955
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 438
     Działalność gospodarcza 848
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 728
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 451
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 411
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 246
     Gospodarka nieruchomościami 729
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 421
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 451
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 465
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 395
     Zagospodarowanie przestrzenne 938
    ›    Wypis i wyrys 823
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 512
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 566
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 438
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 568
     Sprawy finansowe 566
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 621
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 577
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 485
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 462
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 589
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 538
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 476
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 553
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 534
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 398
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 549
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 530
    ›    Podwyższanie wartości weksla 549
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 523
     Sprawy oświaty 713
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 621
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 567
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 954
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 662
     Sprawy opieki społecznej 515
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 531
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 487
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 422
     Sprawy pozostałe 770
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 428
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 410
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 376
    ›    Sporządzenie testamentu 457
   Bezpłatne porady prawne 1123
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 1103
   Informacje dla przedsiębiorców 653
   Wybory i referenda 574
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 991
   Emisja obligacji 831
     Emisja obligacji 2013 r. 1116
     Emisja obligacji 2014 r. 4057
   Pomoc dla rodzin 540
     Karta Dużej Rodziny 589
     Program 500+ 532
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 302
     Statuty Sołectw 442
     Sołectwa 589
   Majątek publiczny 1704
     2005 rok 2179
    ›    Rok 2018 41
     2006 rok 920
     2007 rok 405
     2008 rok 493
     2009 rok 398
     2010 rok 497
     2011 rok 302
     2012 rok 212
     2013 rok 283
     2014 rok 400
     2015 rok 204
     2016 rok 86
     2017 rok 4
   Wodociąg gminny - informacje 1363
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 678
    ›    Rok 2010 450
    ›    Rok 2011 369
    ›    Rok 2012 939
    ›    Rok 2013 667
    ›    Rok 2014 296
    ›    Rok 2015 794
    ›    Rok 2016 442
    ›    Rok 2017 398
    ›    Rok 2018 114
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1093
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2779
     Rok 2004 1142
     Rok 2005 1003
     Rok 2006 377
     Rok 2007 492
   Oświadczenia majątkowe 5798
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4607
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3085
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4542
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 7472
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4768
     Wójt Gminy 1144
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1213
     Urząd 3833
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5815
   Przejrzysta Polska 1859
     Wykaz zadań do realizacji 709
     Realizacja zadań 623
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2787
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 35215
     Wykaz organizacji pozarządowych 1569
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1070
     Oferty realizacji zadań publicznych 350
   Ochrona i promocja zdrowia 1161
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 485
     Programy zdrowotne 69
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 314
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 38323
   Informacja publiczna 441
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2216
     Ponowne wykorzystywanie 224
   Redakcja Biuletynu 2298
   Petycje 837
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 197
    Strategia RIT Subregionu Północnego 441
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 445
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 423
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2166
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1393
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1242
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 682
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 630
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 194
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 189
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 193
   dostęp do aktów prawnych 1393
     dostęp do Dziennika Ustaw 733
     dostęp do Monitora Polskiego 388
   Narodowe Siły Rezerwowe 1751