Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1673577
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ200567
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 200567
   Godziny urzędowania 5950
   e-administracja 2073
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2335
   Organizacja urzędu 7830
     Statut Urzędu Gminy 1402
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2651
     Wykaz stanowisk, kompetencje 6066
     REGON 719
     NIP 1655
     Numery kont 2507
     TERYT Gminy 1283
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3446
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 25421
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5092
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 29327
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10892
     Informacja o wynikach naboru 8772
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2486
   Kontrole 1388
     2011 r. 839
     2012 r. 653
     2013 r. 500
     2014 r. 692
     2015 r. 637
     2016 r. 570
   Ogłoszenia własne 579
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 9451
   Ochrona danych osobowych 89
Organy Gminy
   Wójt Gminy 8913
     Zarządzenia z 2012 r. 16483
     Zarządzenia z 2013 r. 6851
     Zarządzenia z 2014 r. 19772
     Zarządzenia z 2015 r. 23971
     Zarządzenia z 2016 r. 6596
     Zarządzenia z 2017 r. 5799
     Zarządzenia z 2018 r. 2233
   Rada Gminy 8092
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1042
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1963
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2217
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1202
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 1106
   Prace Rady Gminy 6820
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2657
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 5126
     Dyżury radnych 1274
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1239
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1585
     Projekty uchwał 14801
   Protokoły z sesji Rady Gminy 8959
    ›    rok 2006 1208
    ›    rok 2007 2014
    ›    rok 2008 1460
    ›    rok 2009 1373
    ›    rok 2010 1362
     V kadencja - lata 2006-2010 273
    ›    rok 2010 549
    ›    rok 2011 2210
    ›    rok 2012 3373
    ›    rok 2013 2275
    ›    rok 2014 3104
     VI kadencja - lata 2010-2014 338
    ›    rok 2014 1413
     VII kadencja - lata 2014-2018 4585
    ›    rok 2015 2370
    ›    rok 2016 2432
    ›    rok 2017 1714
    ›    rok 2018 750
   Komisje Rady 4682
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1165
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1322
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 778
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 559
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 558
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 524
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1079
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1296
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 761
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 513
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 519
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 449
     Komisja Rewizyjna 926
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1096
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 721
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 608
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 442
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 517
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1479
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 295
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 2107
   Kodeks etyczny radnego 2285
   Sołectwa 2413
     Referat finansowy 229
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8615
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 821
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1650
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1635
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1519
    ›    Statut 673
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2420
    ›    Statut 782
    ›    pozostałe informacje 581
    ›    Ochrona danych osobowych 33
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1351
    ›    Statut 781
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1727
    ›    Statut 874
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2762
    ›    Statut 1053
    ›    Karta Dużej Rodziny 473
   Rejestr instytucji kultury 1331
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16387
Prawo Miejscowe
   Statut 3153
   Strategia rozwoju 4631
   Zagospodarowanie przestrzenne 11112
   Plany Odnowy Miejscowości 1766
   Budżet Gminy Przystajń 6169
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3505
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1539
     Budżet gminy 2004 r. 270
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1488
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2623
     Budżet gminy 2005 r. 300
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2297
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 999
     Budżet gminy 2006 r. 353
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2227
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1150
     Budżet gminy 2007 r. 347
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1538
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1341
     Budżet gminy 2008 r. 279
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1254
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1309
     Budżet gminy 2009 r. 329
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1775
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1162
     Budżet gminy 2010 r. 358
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2359
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1327
    ›    Budżet 2011 r. 629
     Budżet gminy 2011 r, 390
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5945
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3337
     Budżet gminy 2012 r. 326
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2516
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1444
     Budżet gminy 2013 r. 318
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3050
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2037
     Budżet gminy 2014 r. 506
     Budżet gminy 2015 r. 684
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 6011
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2219
     Budżet Gminy 2016 r. 655
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1548
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1233
     Budżet gminy 2017 r. 457
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1422
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 661
     Budżet gminy 2018 r. 247
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 838
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 321
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1315
     Pomoc publiczna 650
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 690
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 497
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 507
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 399
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 444
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 140
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 22
     Prezentacje dot. budżetu gminy 619
   Podatki i opłaty lokalne 4935
     Podatek od nieruchomości 6141
     Podatek rolny 3881
     Podatek leśny 3750
     Podatek od posiadania psów 1006
     Opłata administracyjna 1540
     Opłata targowa 1263
     Podatek od środków transportowych 3013
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2744
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 674
     Zwrot podatku akcyzowego 590
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 80
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5812
     Rok 2004 11311
     Rok 2005 7635
     rok 2006 4627
     rok 2006 - V kadencja 2633
     rok 2007 6074
     rok 2008 5220
     rok 2009 3328
     rok 2010 2897
     rok 2011 5213
     rok 2012 17539
     rok 2013 7206
     rok 2014 3945
     rok 2014 - VII kadencja 2282
     rok 2015 13750
     rok 2016 3210
     rok 2017 2443
     rok 2018 2339
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4355
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2663
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 1014
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 666
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1045
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 401
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 448
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 234
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2478
     Decyzje środowiskowe 4506
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 606
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1221
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 420
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 411
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 828
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2040
   Konsultacje z mieszkańcami 1030
     Konsultacje 2266
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 743
     Konsultacje projektów uchwał 194
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3162
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7202
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4275
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 35925
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1549
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1900
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 749
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 85006
     Rok 2018 13450
     Rok 2017 25778
     rok 2016 22608
     rok 2015 9912
     rok 2014 40089
     rok 2013 19050
     rok 2012 8669
     rok 2011 8989
     rok 2010 52502
     rok 2009 10991
     rok 2008 22480
     rok 2007 28653
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 18459
     rok 2010 4971
     rok 2011 39222
     rok 2012 4099
     rok 2013 9450
     rok 2014 22299
     rok 2015 17821
     rok 2016 24252
     Rok 2017 18739
     Rok 2018 14612
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3887
     Dowody osobiste 722
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 819
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 765
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 673
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 619
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 708
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 638
     Sprawy meldunkowe 687
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 488
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 482
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 481
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 475
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 402
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 380
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 434
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 493
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 405
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 395
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 476
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 539
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 433
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 460
    ›    Nadawanie numeru PESEL 507
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 326
     Sprawy Stanu Cywilnego 836
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 527
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 437
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 517
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 499
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 471
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 457
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 361
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 375
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 412
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 491
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 532
     Zaopatrzenie w wodę 520
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 471
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 786
     Ochrona środowiska 760
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 614
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 518
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 972
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 454
     Działalność gospodarcza 867
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 751
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 465
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 425
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 259
     Gospodarka nieruchomościami 770
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 437
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 465
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 480
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 413
     Zagospodarowanie przestrzenne 995
    ›    Wypis i wyrys 896
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 534
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 592
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 454
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 589
     Sprawy finansowe 581
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 709
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 596
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 499
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 477
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 604
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 553
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 490
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 570
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 549
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 416
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 563
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 545
    ›    Podwyższanie wartości weksla 562
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 538
     Sprawy oświaty 751
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 681
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 596
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 986
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 746
     Sprawy opieki społecznej 531
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 551
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 504
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 442
     Sprawy pozostałe 788
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 444
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 423
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 391
    ›    Sporządzenie testamentu 473
   Bezpłatne porady prawne 1207
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 1149
   Informacje dla przedsiębiorców 715
   Wybory i referenda 34
     Wybory samorządowe 2018 r. 777
   Emisja obligacji 966
     Emisja obligacji 2013 r. 1177
     Emisja obligacji 2014 r. 4129
     Emisja obligacji 2018 r. 341
   Pomoc dla rodzin 586
     Karta Dużej Rodziny 608
     Program 500+ 606
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 312
     Statuty Sołectw 450
     Sołectwa 597
   Majątek publiczny 1733
     2005 rok 2209
    ›    Rok 2018 53
     2006 rok 941
     2007 rok 416
     2008 rok 502
     2009 rok 409
     2010 rok 510
     2011 rok 312
     2012 rok 225
     2013 rok 294
     2014 rok 409
     2015 rok 216
     2016 rok 95
     2017 rok 17
   Wodociąg gminny - informacje 1430
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 744
    ›    Rok 2010 464
    ›    Rok 2011 386
    ›    Rok 2012 969
    ›    Rok 2013 689
    ›    Rok 2014 312
    ›    Rok 2015 808
    ›    Rok 2016 478
    ›    Rok 2017 439
    ›    Rok 2018 182
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1167
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2886
     Rok 2004 1172
     Rok 2005 1026
     Rok 2006 385
     Rok 2007 500
   Oświadczenia majątkowe 6144
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4686
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3156
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4632
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 8001
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4870
     Wójt Gminy 1223
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1434
     Urząd 4057
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 6131
   Przejrzysta Polska 1896
     Wykaz zadań do realizacji 723
     Realizacja zadań 637
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2839
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 38994
     Wykaz organizacji pozarządowych 1584
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1116
     Oferty realizacji zadań publicznych 371
   Ochrona i promocja zdrowia 1201
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 502
     Programy zdrowotne 82
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 336
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 39081
   Informacja publiczna 481
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2239
     Ponowne wykorzystywanie 238
   Redakcja Biuletynu 2332
   Petycje 912
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 248
    Strategia RIT Subregionu Północnego 474
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 475
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 471
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2220
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1438
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1282
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 753
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 690
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 273
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 234
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 311
   dostęp do aktów prawnych 1423
     dostęp do Dziennika Ustaw 751
     dostęp do Monitora Polskiego 400
   Narodowe Siły Rezerwowe 1832