Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1414930
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ179564
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 179564
   Godziny urzędowania 5403
   e-administracja 1658
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2040
   Organizacja urzędu 7112
     Statut Urzędu Gminy 1221
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2130
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5559
     REGON 563
     NIP 774
     Numery kont 2075
     TERYT Gminy 960
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3123
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 23440
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4809
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 27681
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10412
     Informacja o wynikach naboru 8360
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2269
   Kontrole 1140
     2011 r. 576
     2012 r. 540
     2013 r. 413
     2014 r. 506
     2015 r. 501
     2016 r. 394
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 6569
Organy Gminy
   Wójt Gminy 7431
     Zarządzenia z 2012 r. 14501
     Zarządzenia z 2013 r. 4551
     Zarządzenia z 2014 r. 16617
     Zarządzenia z 2015 r. 21375
     Zarządzenia z 2016 r. 3366
     Zarządzenia z 2017 r. 1206
   Rada Gminy 7563
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 906
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1812
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2006
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 940
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 790
   Prace Rady Gminy 6067
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2187
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 3644
     Dyżury radnych 1144
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1138
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1480
     Projekty uchwał 13449
   Protokoły z sesji Rady Gminy 7739
    ›    rok 2006 982
    ›    rok 2007 1544
    ›    rok 2008 1092
    ›    rok 2009 952
    ›    rok 2010 1010
     V kadencja - lata 2006-2010 190
    ›    rok 2010 396
    ›    rok 2011 1700
    ›    rok 2012 2970
    ›    rok 2013 1837
    ›    rok 2014 2718
     VI kadencja - lata 2010-2014 248
    ›    rok 2014 1128
     VII kadencja - lata 2014-2018 3506
    ›    rok 2015 1913
    ›    rok 2016 1959
    ›    rok 2017 604
   Komisje Rady 4355
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1023
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 818
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 524
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 378
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 379
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 287
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 978
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 921
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 554
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 369
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 378
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 285
     Komisja Rewizyjna 841
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 758
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 544
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 391
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 328
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 326
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 980
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 197
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 1348
   Kodeks etyczny radnego 2072
   Sołectwa 2005
     Referat finansowy 110
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8168
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 543
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1428
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1245
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1120
    ›    Statut 500
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2114
    ›    Statut 595
    ›    pozostałe informacje 451
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1017
    ›    Statut 575
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1456
    ›    Statut 676
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2540
    ›    Statut 927
    ›    Karta Dużej Rodziny 222
   Rejestr instytucji kultury 1120
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 15882
Prawo Miejscowe
   Statut 2846
   Strategia rozwoju 4200
   Zagospodarowanie przestrzenne 8260
   Plany Odnowy Miejscowości 1517
   Budżet Gminy Przystajń 5500
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 2874
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1287
     Budżet gminy 2004 r. 187
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1254
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2281
     Budżet gminy 2005 r. 190
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 1959
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 743
     Budżet gminy 2006 r. 237
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 1780
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 766
     Budżet gminy 2007 r. 218
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1170
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 964
     Budżet gminy 2008 r. 190
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 947
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 888
     Budżet gminy 2009 r. 225
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1328
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 785
     Budżet gminy 2010 r. 247
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 1681
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 895
    ›    Budżet 2011 r. 346
     Budżet gminy 2011 r, 266
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5419
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 2818
     Budżet gminy 2012 r. 225
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 1582
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 930
     Budżet gminy 2013 r. 240
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2363
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1510
     Budżet gminy 2014 r. 336
     Budżet gminy 2015 r. 539
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5088
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 1649
     Budżet Gminy 2016 r. 483
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 803
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 622
     Budżet gminy 2017 r. 190
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 436
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 167
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1171
     Pomoc publiczna 555
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 505
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 267
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 251
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 244
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 221
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 28
     Prezentacje dot. budżetu gminy 378
   Podatki i opłaty lokalne 4298
     Podatek od nieruchomości 5120
     Podatek rolny 3276
     Podatek leśny 3030
     Podatek od posiadania psów 898
     Opłata administracyjna 1321
     Opłata targowa 1117
     Podatek od środków transportowych 2526
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2332
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 416
     Zwrot podatku akcyzowego 158
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5098
     Rok 2004 10416
     Rok 2005 6552
     rok 2006 4089
     rok 2006 - V kadencja 2172
     rok 2007 5002
     rok 2008 4399
     rok 2009 2561
     rok 2010 2240
     rok 2011 3994
     rok 2012 16489
     rok 2013 6002
     rok 2014 3006
     rok 2014 - VII kadencja 1872
     rok 2015 12141
     rok 2016 1996
     rok 2017 747
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 3795
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2554
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 873
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 444
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 801
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 260
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 211
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 15
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2257
     Decyzje środowiskowe 3309
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 495
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 989
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 223
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 250
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 574
   Regulamin dostarczania wody 1829
   Konsultacje z mieszkańcami 783
     Konsultacje 1936
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 513
     Konsultacje projektów uchwał 55
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 2755
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 6776
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3850
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 34790
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1194
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1646
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 79408
     Rok 2017 11881
     rok 2016 20074
     rok 2015 9530
     rok 2014 39632
     rok 2013 18289
     rok 2012 8396
     rok 2011 8406
     rok 2010 51843
     rok 2009 10868
     rok 2008 22148
     rok 2007 28351
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 14891
     rok 2010 4562
     rok 2011 38801
     rok 2012 3948
     rok 2013 9293
     rok 2014 22231
     rok 2015 17517
     rok 2016 22085
     Rok 2017 10594
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3456
     Dowody osobiste 620
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 588
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 527
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 466
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 402
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 454
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 453
     Sprawy meldunkowe 611
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 328
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 328
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 326
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 322
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 306
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 291
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 292
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 336
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 304
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 294
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 314
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 390
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 287
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 302
    ›    Nadawanie numeru PESEL 348
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 152
     Sprawy Stanu Cywilnego 674
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 429
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 331
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 357
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 332
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 320
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 305
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 275
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 292
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 318
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 353
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 364
     Zaopatrzenie w wodę 416
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 350
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 453
     Ochrona środowiska 662
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 439
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 374
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 876
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 311
     Działalność gospodarcza 753
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 600
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 318
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 306
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 131
     Gospodarka nieruchomościami 646
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 341
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 320
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 330
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 338
     Zagospodarowanie przestrzenne 849
    ›    Wypis i wyrys 598
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 389
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 458
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 367
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 443
     Sprawy finansowe 509
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 438
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 390
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 360
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 324
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 397
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 354
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 359
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 374
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 346
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 337
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 362
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 337
    ›    Podwyższanie wartości weksla 359
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 338
     Sprawy oświaty 646
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 454
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 395
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 777
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 492
     Sprawy opieki społecznej 473
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 413
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 363
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 358
     Sprawy pozostałe 716
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 309
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 346
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 323
    ›    Sporządzenie testamentu 336
   Bezpłatne porady prawne 762
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 841
   Informacje dla przedsiębiorców 417
   Wybory i referenda 389
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 855
   Emisja obligacji 606
     Emisja obligacji 2013 r. 967
     Emisja obligacji 2014 r. 3815
   Pomoc dla rodzin 347
     Karta Dużej Rodziny 457
     Program 500+ 380
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 261
     Statuty Sołectw 386
     Sołectwa 499
   Majątek publiczny 1576
     2005 rok 1976
     2006 rok 778
     2007 rok 308
     2008 rok 396
     2009 rok 359
     2010 rok 395
     2011 rok 270
     2012 rok 172
     2013 rok 189
     2014 rok 296
     2015 rok 117
     2016 rok 22
   Wodociąg gminny - informacje 1191
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 561
    ›    Rok 2010 263
    ›    Rok 2011 229
    ›    Rok 2012 736
    ›    Rok 2013 457
    ›    Rok 2014 165
    ›    Rok 2015 615
    ›    Rok 2016 312
    ›    Rok 2017 143
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 859
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2502
     Rok 2004 1007
     Rok 2005 930
     Rok 2006 320
     Rok 2007 396
   Oświadczenia majątkowe 5429
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4426
     Radni - V kadencja (2006-2010) 2936
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4259
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 6766
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4424
     Wójt Gminy 940
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 825
     Urząd 3503
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5335
   Przejrzysta Polska 1726
     Wykaz zadań do realizacji 606
     Realizacja zadań 572
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2591
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 27059
     Wykaz organizacji pozarządowych 1465
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 850
     Oferty realizacji zadań publicznych 262
   Ochrona i promocja zdrowia 1035
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 428
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 194
   sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 35880
   Informacja publiczna 223
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2077
     Ponowne wykorzystywanie 106
   Redakcja Biuletynu 2162
   Petycje 657
    Strategia RIT Subregionu Północnego 244
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 235
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 230
   Program LEADER 1985
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1214
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1077
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 457
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 318
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 24
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 12
   dostęp do aktów prawnych 1253
     dostęp do Dziennika Ustaw 674
     dostęp do Monitora Polskiego 341
   Narodowe Siły Rezerwowe 1283