Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1555907
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ191359
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 191359
   Godziny urzędowania 5702
   e-administracja 1915
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2203
   Organizacja urzędu 7537
     Statut Urzędu Gminy 1331
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2431
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5834
     REGON 643
     NIP 1513
     Numery kont 2328
     TERYT Gminy 1093
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3319
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 24257
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4938
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28354
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10567
     Informacja o wynikach naboru 8527
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2358
   Kontrole 1297
     2011 r. 758
     2012 r. 614
     2013 r. 459
     2014 r. 621
     2015 r. 589
     2016 r. 516
   Ogłoszenia własne 296
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 8054
Organy Gminy
   Wójt Gminy 8160
     Zarządzenia z 2012 r. 15435
     Zarządzenia z 2013 r. 5572
     Zarządzenia z 2014 r. 18168
     Zarządzenia z 2015 r. 22641
     Zarządzenia z 2016 r. 5019
     Zarządzenia z 2017 r. 3961
     Zarządzenia z 2018 r. 615
   Rada Gminy 7905
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 986
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1920
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2150
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1131
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 985
   Prace Rady Gminy 6542
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2450
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 4422
     Dyżury radnych 1214
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1189
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1541
     Projekty uchwał 14264
   Protokoły z sesji Rady Gminy 8451
    ›    rok 2006 1121
    ›    rok 2007 1829
    ›    rok 2008 1296
    ›    rok 2009 1217
    ›    rok 2010 1212
     V kadencja - lata 2006-2010 237
    ›    rok 2010 476
    ›    rok 2011 2025
    ›    rok 2012 3215
    ›    rok 2013 2105
    ›    rok 2014 2964
     VI kadencja - lata 2010-2014 306
    ›    rok 2014 1329
     VII kadencja - lata 2014-2018 4129
    ›    rok 2015 2185
    ›    rok 2016 2236
    ›    rok 2017 1455
    ›    rok 2018 129
   Komisje Rady 4542
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1117
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1160
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 709
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 496
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 494
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 459
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1034
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1151
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 699
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 453
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 462
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 383
     Komisja Rewizyjna 888
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 954
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 661
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 544
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 384
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 450
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1241
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 258
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 1857
   Kodeks etyczny radnego 2197
   Sołectwa 2271
     Referat finansowy 195
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8459
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 718
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1546
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1439
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1356
    ›    Statut 620
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2275
    ›    Statut 709
    ›    pozostałe informacje 519
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1183
    ›    Statut 723
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1593
    ›    Statut 802
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2698
    ›    Statut 991
    ›    Karta Dużej Rodziny 400
   Rejestr instytucji kultury 1252
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16144
Prawo Miejscowe
   Statut 3037
   Strategia rozwoju 4464
   Zagospodarowanie przestrzenne 9826
   Plany Odnowy Miejscowości 1666
   Budżet Gminy Przystajń 5815
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3337
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1459
     Budżet gminy 2004 r. 224
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1423
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2465
     Budżet gminy 2005 r. 265
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2151
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 929
     Budżet gminy 2006 r. 317
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2008
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 992
     Budżet gminy 2007 r. 300
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1393
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1202
     Budżet gminy 2008 r. 247
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1118
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1139
     Budżet gminy 2009 r. 301
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1592
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1022
     Budżet gminy 2010 r. 326
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2072
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1153
    ›    Budżet 2011 r. 512
     Budżet gminy 2011 r, 354
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5718
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3116
     Budżet gminy 2012 r. 288
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2047
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1213
     Budżet gminy 2013 r. 280
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2722
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1802
     Budżet gminy 2014 r. 429
     Budżet gminy 2015 r. 625
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5573
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 1968
     Budżet Gminy 2016 r. 578
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1210
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 955
     Budżet gminy 2017 r. 351
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1010
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 461
     Budżet gminy 2018 r. 103
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 281
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 154
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1264
     Pomoc publiczna 609
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 627
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 434
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 436
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 349
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 394
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 86
     Prezentacje dot. budżetu gminy 493
   Podatki i opłaty lokalne 4697
     Podatek od nieruchomości 5738
     Podatek rolny 3597
     Podatek leśny 3502
     Podatek od posiadania psów 938
     Opłata administracyjna 1471
     Opłata targowa 1179
     Podatek od środków transportowych 2736
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2503
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 582
     Zwrot podatku akcyzowego 506
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5526
     Rok 2004 11090
     Rok 2005 6888
     rok 2006 4341
     rok 2006 - V kadencja 2385
     rok 2007 5312
     rok 2008 4750
     rok 2009 2885
     rok 2010 2507
     rok 2011 4484
     rok 2012 16941
     rok 2013 6482
     rok 2014 3353
     rok 2014 - VII kadencja 2031
     rok 2015 12665
     rok 2016 2447
     rok 2017 1665
     rok 2018 627
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4100
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2620
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 940
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 609
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 972
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 347
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 384
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 140
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2390
     Decyzje środowiskowe 3972
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 562
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1115
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 356
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 359
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 706
   Regulamin dostarczania wody 1943
   Konsultacje z mieszkańcami 967
     Konsultacje 2146
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 671
     Konsultacje projektów uchwał 154
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 2945
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7003
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4071
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 35252
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1322
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1811
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 472
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 83102
     Rok 2018 4838
     Rok 2017 22934
     rok 2016 21736
     rok 2015 9711
     rok 2014 39803
     rok 2013 18552
     rok 2012 8528
     rok 2011 8686
     rok 2010 52087
     rok 2009 10927
     rok 2008 22322
     rok 2007 28486
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 16756
     rok 2010 4712
     rok 2011 38969
     rok 2012 4007
     rok 2013 9396
     rok 2014 22271
     rok 2015 17666
     rok 2016 23575
     Rok 2017 18535
     Rok 2018 3647
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3671
     Dowody osobiste 682
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 741
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 699
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 621
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 575
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 631
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 594
     Sprawy meldunkowe 659
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 435
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 436
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 433
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 423
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 354
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 344
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 392
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 441
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 355
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 342
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 421
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 491
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 389
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 409
    ›    Nadawanie numeru PESEL 455
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 263
     Sprawy Stanu Cywilnego 748
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 474
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 384
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 469
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 441
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 428
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 402
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 315
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 330
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 364
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 445
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 488
     Zaopatrzenie w wodę 474
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 394
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 663
     Ochrona środowiska 727
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 541
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 466
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 927
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 408
     Działalność gospodarcza 831
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 699
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 417
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 380
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 210
     Gospodarka nieruchomościami 713
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 385
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 419
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 430
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 370
     Zagospodarowanie przestrzenne 920
    ›    Wypis i wyrys 776
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 486
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 529
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 403
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 543
     Sprawy finansowe 551
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 581
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 534
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 457
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 423
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 558
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 508
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 450
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 520
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 502
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 375
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 515
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 494
    ›    Podwyższanie wartości weksla 513
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 486
     Sprawy oświaty 695
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 587
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 535
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 919
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 620
     Sprawy opieki społecznej 502
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 507
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 456
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 401
     Sprawy pozostałe 752
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 394
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 388
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 354
    ›    Sporządzenie testamentu 426
   Bezpłatne porady prawne 1034
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 1039
   Informacje dla przedsiębiorców 604
   Wybory i referenda 539
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 957
   Emisja obligacji 784
     Emisja obligacji 2013 r. 1045
     Emisja obligacji 2014 r. 3969
   Pomoc dla rodzin 514
     Karta Dużej Rodziny 555
     Program 500+ 507
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 284
     Statuty Sołectw 429
     Sołectwa 570
   Majątek publiczny 1677
     2005 rok 2134
    ›    Rok 2018 18
     2006 rok 884
     2007 rok 383
     2008 rok 473
     2009 rok 386
     2010 rok 478
     2011 rok 290
     2012 rok 193
     2013 rok 264
     2014 rok 378
     2015 rok 186
     2016 rok 66
   Wodociąg gminny - informacje 1318
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 646
    ›    Rok 2010 415
    ›    Rok 2011 332
    ›    Rok 2012 899
    ›    Rok 2013 618
    ›    Rok 2014 264
    ›    Rok 2015 760
    ›    Rok 2016 389
    ›    Rok 2017 334
    ›    Rok 2018 58
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 995
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2730
     Rok 2004 1095
     Rok 2005 964
     Rok 2006 366
     Rok 2007 474
   Oświadczenia majątkowe 5690
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4487
     Radni - V kadencja (2006-2010) 2980
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4398
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 7259
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4652
     Wójt Gminy 1106
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1107
     Urząd 3701
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5577
   Przejrzysta Polska 1824
     Wykaz zadań do realizacji 687
     Realizacja zadań 602
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2741
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 33265
     Wykaz organizacji pozarządowych 1549
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1014
     Oferty realizacji zadań publicznych 325
   Ochrona i promocja zdrowia 1136
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 464
     Programy zdrowotne 49
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 284
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 37326
   Informacja publiczna 405
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2191
     Ponowne wykorzystywanie 199
   Redakcja Biuletynu 2261
   Petycje 785
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 145
    Strategia RIT Subregionu Północnego 399
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 408
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 377
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2122
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1346
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1192
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 633
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 563
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 153
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 142
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 147
   dostęp do aktów prawnych 1358
     dostęp do Dziennika Ustaw 708
     dostęp do Monitora Polskiego 373
   Narodowe Siły Rezerwowe 1648