Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1641675
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ197479
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 197479
   Godziny urzędowania 5864
   e-administracja 2032
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2318
   Organizacja urzędu 7748
     Statut Urzędu Gminy 1393
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2614
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5999
     REGON 699
     NIP 1597
     Numery kont 2451
     TERYT Gminy 1163
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3426
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 24736
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 5031
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 28828
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10686
     Informacja o wynikach naboru 8630
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2439
   Kontrole 1373
     2011 r. 829
     2012 r. 645
     2013 r. 489
     2014 r. 682
     2015 r. 626
     2016 r. 558
   Ogłoszenia własne 510
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 9005
   Ochrona danych osobowych 66
Organy Gminy
   Wójt Gminy 8683
     Zarządzenia z 2012 r. 16446
     Zarządzenia z 2013 r. 6657
     Zarządzenia z 2014 r. 19664
     Zarządzenia z 2015 r. 23905
     Zarządzenia z 2016 r. 6539
     Zarządzenia z 2017 r. 5593
     Zarządzenia z 2018 r. 1685
   Rada Gminy 8029
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 1032
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1956
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2206
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 1189
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 1079
   Prace Rady Gminy 6693
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2632
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 4963
     Dyżury radnych 1263
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1223
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1576
     Projekty uchwał 14671
   Protokoły z sesji Rady Gminy 8768
    ›    rok 2006 1199
    ›    rok 2007 1996
    ›    rok 2008 1444
    ›    rok 2009 1355
    ›    rok 2010 1347
     V kadencja - lata 2006-2010 266
    ›    rok 2010 541
    ›    rok 2011 2192
    ›    rok 2012 3357
    ›    rok 2013 2256
    ›    rok 2014 3092
     VI kadencja - lata 2010-2014 335
    ›    rok 2014 1405
     VII kadencja - lata 2014-2018 4425
    ›    rok 2015 2353
    ›    rok 2016 2411
    ›    rok 2017 1669
    ›    rok 2018 568
   Komisje Rady 4620
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1151
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1305
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 773
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 553
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 552
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 514
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 1069
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 1278
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 753
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 507
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 510
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 438
     Komisja Rewizyjna 919
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 1080
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 714
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 602
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 433
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 506
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1458
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 288
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 2055
   Kodeks etyczny radnego 2259
   Sołectwa 2367
     Referat finansowy 225
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8573
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 796
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1612
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1542
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1436
    ›    Statut 668
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2367
    ›    Statut 776
    ›    pozostałe informacje 576
    ›    Ochrona danych osobowych 26
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1269
    ›    Statut 775
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1681
    ›    Statut 865
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2753
    ›    Statut 1048
    ›    Karta Dużej Rodziny 466
   Rejestr instytucji kultury 1318
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 16324
Prawo Miejscowe
   Statut 3117
   Strategia rozwoju 4586
   Zagospodarowanie przestrzenne 10577
   Plany Odnowy Miejscowości 1744
   Budżet Gminy Przystajń 6028
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 3486
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1529
     Budżet gminy 2004 r. 255
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1482
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2607
     Budżet gminy 2005 r. 294
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 2283
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 992
     Budżet gminy 2006 r. 348
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 2185
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 1099
     Budżet gminy 2007 r. 326
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1514
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1319
     Budżet gminy 2008 r. 272
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 1240
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 1292
     Budżet gminy 2009 r. 326
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1754
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 1145
     Budżet gminy 2010 r. 354
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 2328
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 1308
    ›    Budżet 2011 r. 569
     Budżet gminy 2011 r, 385
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5917
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 3315
     Budżet gminy 2012 r. 318
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 2469
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 1421
     Budżet gminy 2013 r. 312
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 3014
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 2017
     Budżet gminy 2014 r. 482
     Budżet gminy 2015 r. 676
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5971
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 2189
     Budżet Gminy 2016 r. 648
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 1501
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 1199
     Budżet gminy 2017 r. 419
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 1370
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 626
     Budżet gminy 2018 r. 205
    ›    Budżet gminy 2018 r. i uchwały zmieniające 574
    ›    Realizacja budżetu gminy 2018 r. 280
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1308
     Pomoc publiczna 640
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 677
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 488
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 495
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 395
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 438
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 133
    ›    Pomoc publiczna w 2017 roku 15
     Prezentacje dot. budżetu gminy 571
   Podatki i opłaty lokalne 4826
     Podatek od nieruchomości 6059
     Podatek rolny 3732
     Podatek leśny 3712
     Podatek od posiadania psów 979
     Opłata administracyjna 1529
     Opłata targowa 1249
     Podatek od środków transportowych 2976
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2665
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 633
     Zwrot podatku akcyzowego 568
     Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 67
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5725
     Rok 2004 11251
     Rok 2005 7368
     rok 2006 4579
     rok 2006 - V kadencja 2563
     rok 2007 5816
     rok 2008 5180
     rok 2009 3282
     rok 2010 2852
     rok 2011 5166
     rok 2012 17485
     rok 2013 7158
     rok 2014 3772
     rok 2014 - VII kadencja 2187
     rok 2015 13480
     rok 2016 3058
     rok 2017 2319
     rok 2018 1456
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 4262
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2652
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 991
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 659
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 1034
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 383
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 433
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 220
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2458
     Decyzje środowiskowe 4357
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 596
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1204
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 396
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 403
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 789
   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę (taryfa, regulamin) 2027
   Konsultacje z mieszkańcami 1020
     Konsultacje 2252
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 730
     Konsultacje projektów uchwał 189
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 3079
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 7136
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4238
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 35700
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1480
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1883
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 682
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 84554
     Rok 2018 10860
     Rok 2017 24862
     rok 2016 22376
     rok 2015 9887
     rok 2014 40035
     rok 2013 18969
     rok 2012 8646
     rok 2011 8959
     rok 2010 52402
     rok 2009 10978
     rok 2008 22447
     rok 2007 28610
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 17870
     rok 2010 4911
     rok 2011 39190
     rok 2012 4088
     rok 2013 9444
     rok 2014 22297
     rok 2015 17799
     rok 2016 24003
     Rok 2017 18697
     Rok 2018 10831
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3809
     Dowody osobiste 709
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 799
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 753
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 667
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 614
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 684
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 634
     Sprawy meldunkowe 681
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 481
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 476
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 472
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 467
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 395
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 374
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 429
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 483
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 399
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 389
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 467
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 528
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 429
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 453
    ›    Nadawanie numeru PESEL 498
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 315
     Sprawy Stanu Cywilnego 799
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 514
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 429
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 511
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 490
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 465
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 451
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 356
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 371
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 405
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 484
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 526
     Zaopatrzenie w wodę 507
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 462
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 751
     Ochrona środowiska 755
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 600
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 511
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 966
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 448
     Działalność gospodarcza 853
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 737
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 460
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 420
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 255
     Gospodarka nieruchomościami 736
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 430
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 460
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 474
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 404
     Zagospodarowanie przestrzenne 959
    ›    Wypis i wyrys 852
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 527
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 580
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 448
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 578
     Sprawy finansowe 576
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 637
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 587
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 495
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 472
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 598
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 547
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 485
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 563
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 543
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 408
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 559
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 539
    ›    Podwyższanie wartości weksla 558
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 534
     Sprawy oświaty 742
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 646
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 587
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 973
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 709
     Sprawy opieki społecznej 522
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 540
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 496
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 434
     Sprawy pozostałe 778
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 439
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 419
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 385
    ›    Sporządzenie testamentu 467
   Bezpłatne porady prawne 1160
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 1127
   Informacje dla przedsiębiorców 670
   Wybory i referenda 606
   Emisja obligacji 921
     Emisja obligacji 2013 r. 1147
     Emisja obligacji 2014 r. 4106
     Emisja obligacji 2018 r. 301
   Pomoc dla rodzin 566
     Karta Dużej Rodziny 603
     Program 500+ 542
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 309
     Statuty Sołectw 447
     Sołectwa 594
   Majątek publiczny 1722
     2005 rok 2196
    ›    Rok 2018 50
     2006 rok 933
     2007 rok 412
     2008 rok 497
     2009 rok 403
     2010 rok 506
     2011 rok 307
     2012 rok 220
     2013 rok 290
     2014 rok 406
     2015 rok 212
     2016 rok 90
     2017 rok 13
   Wodociąg gminny - informacje 1400
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 705
    ›    Rok 2010 459
    ›    Rok 2011 380
    ›    Rok 2012 956
    ›    Rok 2013 682
    ›    Rok 2014 307
    ›    Rok 2015 803
    ›    Rok 2016 464
    ›    Rok 2017 427
    ›    Rok 2018 155
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 1131
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2807
     Rok 2004 1161
     Rok 2005 1019
     Rok 2006 382
     Rok 2007 498
   Oświadczenia majątkowe 5910
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4656
     Radni - V kadencja (2006-2010) 3127
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4602
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 7733
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4833
     Wójt Gminy 1187
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 1316
     Urząd 3984
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 6012
   Przejrzysta Polska 1878
     Wykaz zadań do realizacji 717
     Realizacja zadań 632
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2827
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 37061
     Wykaz organizacji pozarządowych 1576
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 1093
     Oferty realizacji zadań publicznych 368
   Ochrona i promocja zdrowia 1183
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 493
     Programy zdrowotne 79
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 328
   sprzedaż nieruchomości przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 38552
   Informacja publiczna 466
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2228
     Ponowne wykorzystywanie 234
   Redakcja Biuletynu 2321
   Petycje 861
   Projekt "Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - rynku w Przystajni na cele aktywizacji społecznej mieszkańców" 228
    Strategia RIT Subregionu Północnego 456
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 464
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 443
   Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Przystajń na lata 2018-2022 2203
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1417
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1264
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 732
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 660
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 210
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 208
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej relacji Przystajń, ul. Kolejowa - Kuźni9ca Stara - Pacanów - Etap I - Gmina Przystajń" 214
   dostęp do aktów prawnych 1414
     dostęp do Dziennika Ustaw 743
     dostęp do Monitora Polskiego 394
   Narodowe Siły Rezerwowe 1793