Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1446314
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ182480
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd Gminy
   Dane ogólne 182480
   Godziny urzędowania 5473
   e-administracja 1709
     Elektroniczna skrzynka podawcza 2075
   Organizacja urzędu 7193
     Statut Urzędu Gminy 1236
     Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy 2177
     Wykaz stanowisk, kompetencje 5613
     REGON 572
     NIP 799
     Numery kont 2138
     TERYT Gminy 982
   Kodeks etyczny pracowników Urzędu Gminy 3145
   Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 23613
     Procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 4826
     Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy 27874
     Lista kandydatów spełniających wymogi formalne 10436
     Informacja o wynikach naboru 8398
     Powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej 2284
   Kontrole 1162
     2011 r. 612
     2012 r. 549
     2013 r. 417
     2014 r. 519
     2015 r. 519
     2016 r. 413
   Obwieszczenia i ogłoszenia innych urzędów i instytucji 6864
Organy Gminy
   Wójt Gminy 7616
     Zarządzenia z 2012 r. 14681
     Zarządzenia z 2013 r. 4678
     Zarządzenia z 2014 r. 16791
     Zarządzenia z 2015 r. 21415
     Zarządzenia z 2016 r. 3617
     Zarządzenia z 2017 r. 1765
   Rada Gminy 7637
     Skład Rady Gminy kadencja 2002-2006 908
     Skład Rady Gminy kadencja 2006-2010 1836
     Skład Rady Gminy kadencja 2010-2014 2031
     Skład Rady Gminy kadencja 2014-2018 978
     Uchwały dotyczące wysokości diet radnych 820
   Prace Rady Gminy 6161
     Harmonogram obrad Rady Gminy. 2227
     Postanowienia o zwołaniu sesji - VII kadencja 3786
     Dyżury radnych 1148
     Spotkania radnych z mieszkańcami 1142
     Komunikaty i oświadczenia radnych 1484
     Projekty uchwał 13588
   Protokoły z sesji Rady Gminy 7899
    ›    rok 2006 998
    ›    rok 2007 1586
    ›    rok 2008 1109
    ›    rok 2009 987
    ›    rok 2010 1030
     V kadencja - lata 2006-2010 193
    ›    rok 2010 411
    ›    rok 2011 1759
    ›    rok 2012 3006
    ›    rok 2013 1878
    ›    rok 2014 2757
     VI kadencja - lata 2010-2014 256
    ›    rok 2014 1162
     VII kadencja - lata 2014-2018 3658
    ›    rok 2015 1957
    ›    rok 2016 1987
    ›    rok 2017 828
   Komisje Rady 4399
     Komisja Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 1033
    ›    Prace Komisji Budżetu, Rolnictwa i Infrastruktury 879
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 557
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 400
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 390
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 319
     Komisja Oświaty, Kultury i Zdrowia 990
    ›    Prace Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia 956
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 582
    ›    skład komisji-kadencja 2002-2006 382
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 394
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 300
     Komisja Rewizyjna 848
    ›    Prace Komisji Rewizyjnej 788
    ›    skład Komisji - kadencja 2006-2010 571
    ›    skład komisji - kadencja 2002-206 415
    ›    skład Komisji - kadencja 2010-2014 330
    ›    skład Komisji - kadencja 2014-2018 345
    ›    Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną - VI kadencja 1030
     Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną 214
      Postanowienia o zwołaniu posiedzeń komisji Rady Gminy Przystajń - VII kadencja 1459
   Kodeks etyczny radnego 2082
   Sołectwa 2042
     Referat finansowy 121
Gminne jednostki organizacyjne i instytucje kultury
   Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych 8226
   Biuletyny informacji publicznej gminnych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury 566
     BIP Zespołu Szkół w Przystajni 1455
     BIP Szkoły Podstawowej w Borze Zajacińskim 1295
     BIP Gminnego Przedszkola Publicznego w Przystajni 1191
    ›    Statut 530
     BIP Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Przystajni 2137
    ›    Statut 614
    ›    pozostałe informacje 456
     BIP Gminnej Biblioteki Publicznej w Przystajni 1056
    ›    Statut 607
     BIP Gminnego Zespołu Oświaty Samorządowej w Przystajni 1479
    ›    Statut 695
     BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przystajni 2568
    ›    Statut 930
    ›    Karta Dużej Rodziny 260
   Rejestr instytucji kultury 1135
   Nabór na stanowiska urzędnicze w Gminnych jednostkach organizacyjnych 15918
Prawo Miejscowe
   Statut 2875
   Strategia rozwoju 4233
   Zagospodarowanie przestrzenne 8573
   Plany Odnowy Miejscowości 1524
   Budżet Gminy Przystajń 5563
    ›    Budżet 2004 i uchwały zmieniające 2983
    ›    Realizacja budżetu gminy 2004 r. 1322
     Budżet gminy 2004 r. 192
    ›    Realizacja budżetu gminy 2005 r. 1289
    ›    Budżet 2005 r. i uchwały zmieniające 2310
     Budżet gminy 2005 r. 202
    ›    Budżet 2006 i uchwały zmieniające 1991
    ›    Realizacja budżetu gminy 2006 r. 780
     Budżet gminy 2006 r. 251
    ›    Budżet 2007 i uchwały zmieniające 1815
    ›    Realizacja budżetu gminy 2007 r. 807
     Budżet gminy 2007 r. 231
    ›    Budżet 2008 i uchwały zmieniające 1210
    ›    Realizacja budżetu gminy 2008 r. 1011
     Budżet gminy 2008 r. 203
    ›    Budżet 2009 i uchwały zmieniające 977
    ›    Realizacja budżetu gminy 2009 r. 935
     Budżet gminy 2009 r. 238
    ›    Budżet 2010 i uchwały zmieniające 1379
    ›    Realizacja budżetu gminy 2010 r. 829
     Budżet gminy 2010 r. 259
    ›    Zmiany budżetu Gminy na 2011 rok. 1757
    ›    Realizacja budżetu gminy 2011 r. 944
    ›    Budżet 2011 r. 379
     Budżet gminy 2011 r, 285
    ›    Budżet 2012 i uchwały zmieniające 5474
    ›    Realizacja budżetu gminy 2012 r. 2876
     Budżet gminy 2012 r. 235
    ›    Budżet 2013 i uchwały zmieniające 1658
    ›    Realizacja budżetu gminy 2013 r. 993
     Budżet gminy 2013 r. 246
    ›    Budżet 2014 i uchwały zmieniające 2429
    ›    Realizacja budżetu gminy 2014 r. 1563
     Budżet gminy 2014 r. 355
     Budżet gminy 2015 r. 560
    ›    Budżet 2015 i uchwały zmieniające 5176
    ›    Realizacja budżetu gminy 2015 r. 1720
     Budżet Gminy 2016 r. 501
    ›    Budżet 2016 i uchwały zmieniające 880
    ›    Realizacja budżetu gminy 2016 r. 690
     Budżet gminy 2017 r. 238
    ›    Budżet gminy 2017 i uchwały zmieniające 550
    ›    Realizacja budżetu gminy 2017 r. 225
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1184
     Pomoc publiczna 564
    ›    Pomoc publiczna w 2011 roku 536
    ›    Pomoc publiczna w 2012 roku 308
    ›    Pomoc publiczna w 2013 roku 293
    ›    Pomoc publiczna w 2014 roku 265
    ›    Pomoc publiczna w 2015 roku 261
    ›    Pomoc publiczna w 2016 roku 32
     Prezentacje dot. budżetu gminy 392
   Podatki i opłaty lokalne 4348
     Podatek od nieruchomości 5195
     Podatek rolny 3335
     Podatek leśny 3121
     Podatek od posiadania psów 903
     Opłata administracyjna 1346
     Opłata targowa 1119
     Podatek od środków transportowych 2543
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2363
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 427
     Zwrot podatku akcyzowego 211
   Wszystkie uchwały Rady Gminy w kolejności podjęcia 5187
     Rok 2004 10596
     Rok 2005 6631
     rok 2006 4158
     rok 2006 - V kadencja 2215
     rok 2007 5071
     rok 2008 4483
     rok 2009 2641
     rok 2010 2303
     rok 2011 4108
     rok 2012 16594
     rok 2013 6122
     rok 2014 3082
     rok 2014 - VII kadencja 1911
     rok 2015 12301
     rok 2016 2152
     rok 2017 944
   Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 3855
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2563
     Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 890
    ›    Gminny Plan Gospodarki Odpadami 482
    ›    Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest 839
     Gospodarka odpadami w tym odpadami zawierającymi azbest 283
    ›    Uchwały regulujące gminny system gospodarki odpadami 250
    ›    Informacje dot. gospodarki odpadami wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 84
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2293
     Decyzje środowiskowe 3481
     Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 505
     Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1019
     Konsultacje z mieszkańcami w zakresie ochrony środowiska 247
     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 267
     Przydomowe oczyszczalnie ścieków 609
   Regulamin dostarczania wody 1838
   Konsultacje z mieszkańcami 809
     Konsultacje 1975
     Konsultacje dot. współpracy z organizacjami pozarządowymi 544
     Konsultacje projektów uchwał 74
   Przynależność gminy do związków i stowarzyszeń 2766
   Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości gminnych 6813
     Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 3896
     Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 34887
     Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 1209
     Ogłoszenia o rokowaniach na zbycie nieruchomości 1682
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia przetargów w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych 80451
     Rok 2017 16465
     rok 2016 20856
     rok 2015 9593
     rok 2014 39694
     rok 2013 18372
     rok 2012 8428
     rok 2011 8472
     rok 2010 51919
     rok 2009 10881
     rok 2008 22192
     rok 2007 28387
   ogłoszenia przetargów-zamówienia poniżej 30 tys. euro 15377
     rok 2010 4609
     rok 2011 38853
     rok 2012 3962
     rok 2013 9316
     rok 2014 22235
     rok 2015 17553
     rok 2016 22817
     Rok 2017 13916
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (karty usług) 3518
     Dowody osobiste 641
    ›     Wydanie dowodu osobistego-wymiana 643
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 566
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych 497
    ›    Znalezienie dowodu osobistego 437
    ›    Wydanie dowodu osobistego w zamian utraconego 499
    ›    Wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego 479
     Sprawy meldunkowe 622
    ›    Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy 350
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy 348
    ›    Postępowanie o zameldowanie na pobyt stały 346
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 341
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 317
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 294
    ›    Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 m-ce 312
    ›    Postępowanie o anulowanie zameldowania 357
    ›    Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności 308
    ›    Udostepnianie danych ze zbiorów meldunkowych 298
    ›    poświadczenie życia osobom pobierajacym rentę zagraniczną 337
    ›    Postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego 411
    ›    Wymeldowanie cudzoziemca z miejsca pobytu stałego 307
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 2 m-ce 323
    ›    Nadawanie numeru PESEL 372
    ›    Ogłoszenie o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 174
     Sprawy Stanu Cywilnego 683
    ›    Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego 432
    ›    Wydawanie zaświadczeń o niefigurowaniu aktu stanu cywilnego 336
    ›    Poświadczenie kopii aktu nie mającego mocy dokumentu urzędowego 380
    ›    Sprawy ślubu konkordatowego 353
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 343
    ›    Przyjmowanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do poprzedniego nazwiska 325
    ›    Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 279
    ›    Sprostowanie błędu pisarskiego w treści aktu małżeństwa, urodzenia, zgonu 295
    ›    Wpisanie do polskich ksiąg aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu sporządzonego za granicą. 322
    ›    Uzupełnianie aktu małżeństwa,urodzenia,zgonu 372
    ›    Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej. 387
     Zaopatrzenie w wodę 422
    ›    Procedura podłączenia do sieci wodociągowej 357
    ›    Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej 522
     Ochrona środowiska 674
    ›    Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 457
    ›    Zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych 391
    ›    Zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów 883
    ›    Zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy agresywnej 337
     Działalność gospodarcza 764
    ›    Informacja dla przedsiębiorców 623
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 336
    ›    Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 316
    ›    Informacja dot. "Funduszu Pożyczkowego dla przedsiębiorców z woj. śląskiego" 146
     Gospodarka nieruchomościami 663
    ›    Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym 344
    ›    Sprzedaż / oddanie w użytkowanie wieczyste / nieruchomości 340
    ›    Oddanie nieruchomości w dzierżawę 348
    ›    Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości 340
     Zagospodarowanie przestrzenne 859
    ›    Wypis i wyrys 622
    ›    Opinia o wstępnym projekcie podziału zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego 408
    ›    Wniosek o sporządzenie lub zmianę planu zagospodarowania przestrzennego 466
    ›    Wydanie duplikatów decyzji administracyjnych 370
    ›    Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany po ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania planu 463
     Sprawy finansowe 518
    ›    Ustalenie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego 467
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku rolnym od osób prawnych 420
    ›    Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku leśnym od osób prawnych 372
    ›    Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od osób prawnych 345
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób fizycznych 432
    ›    Postępowanie w sprawie podatku od środków transportowych od osób prawnych 393
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach opłat lokalnych 377
    ›    Zwrot mylnie wpłaconych kwot/nadpłat 406
    ›    Wystawianie zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych od osób fizycznych 381
    ›    Wystawianie decyzji w sprawie nadpłaconych i nienależnych podatków i opłat 344
    ›    Wydanie zaświadczeń o stanie majątkowym mieszkańców Gminy Przystajń 397
    ›    Wydawanie decyzji w sprawie ulg podatkowych 377
    ›    Podwyższanie wartości weksla 392
    ›    Dokonanie zmian w rocznym wymiarze podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, osób fizycznych 369
     Sprawy oświaty 667
    ›    Przyznanie stypendium szkolnego 492
    ›    Przyznanie zasiłku szkolnego 426
    ›    Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 817
    ›    Przyznanie stypendium dla uczniów zdolnych zamieszkałych w Gminie Przystajń 525
     Sprawy opieki społecznej 478
    ›    Przyznanie dodatków mieszkaniowych 436
    ›    Przyznawanie zasiłku stałego 387
    ›    Przyznanie zasiłku: okresowego, celowego, pomocy rzeczowej i dożywiania dzieci 365
     Sprawy pozostałe 725
    ›    Potwierdzenie własnoręczności podpisu 324
    ›    Udostępnianie mieszkańcom dokumentów Rady Gminy i jej komisji 357
    ›    Przyjęcia skarg i wniosków mieszkańców 325
    ›    Sporządzenie testamentu 359
   Bezpłatne porady prawne 789
Inne
   Informacje o dotacjach unijnych 867
   Informacje dla przedsiębiorców 439
   Wybory i referenda 404
     Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 878
   Emisja obligacji 631
     Emisja obligacji 2013 r. 981
     Emisja obligacji 2014 r. 3853
   Pomoc dla rodzin 376
     Karta Dużej Rodziny 480
     Program 500+ 403
     wykaz sołtysów i składy rad sołeckich-kadencja 2007-2010 261
     Statuty Sołectw 396
     Sołectwa 509
   Majątek publiczny 1588
     2005 rok 2011
     2006 rok 800
     2007 rok 326
     2008 rok 415
     2009 rok 363
     2010 rok 415
     2011 rok 272
     2012 rok 175
     2013 rok 205
     2014 rok 313
     2015 rok 121
     2016 rok 27
   Wodociąg gminny - informacje 1217
     Jakość wody podawanej do sieci wodociągowej 583
    ›    Rok 2010 290
    ›    Rok 2011 247
    ›    Rok 2012 770
    ›    Rok 2013 488
    ›    Rok 2014 185
    ›    Rok 2015 637
    ›    Rok 2016 323
    ›    Rok 2017 192
     Ogłoszenia - przerwy w dostawach wody 896
   Rejestry, ewidencje, archiwa 2517
     Rok 2004 1024
     Rok 2005 930
     Rok 2006 329
     Rok 2007 414
   Oświadczenia majątkowe 5477
     Radni - IV kadencja (2002-2006) 4430
     Radni - V kadencja (2006-2010) 2938
     Radni - VI kadencja (2010-2014) 4281
     Radni - VII kadencja (2014-2018) 6876
    ›    Andrzej Kucharczyk - kadencje 2004-2014 4469
     Wójt Gminy 974
    ›    Henryk Mach - kadencja 2014-2018 880
     Urząd 3545
     Kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby zarządzające osobami prawnymi 5395
   Przejrzysta Polska 1732
     Wykaz zadań do realizacji 620
     Realizacja zadań 573
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 2613
     Ogłoszenie o konkursie dla organizacji pozarządowych 28967
     Wykaz organizacji pozarządowych 1475
     Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 875
     Oferty realizacji zadań publicznych 267
   Ochrona i promocja zdrowia 1046
     Profilaktyka, badania - wykrywanie raka u kobiet 439
     Programy zdrowotne 20
     Rozkład godzin pracy aptek w powiecie 210
   sprzedaż nieruchomości przez Agencję Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa 35953
   Informacja publiczna 250
     Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP 2112
     Ponowne wykorzystywanie 128
   Redakcja Biuletynu 2167
   Petycje 667
    Strategia RIT Subregionu Północnego 269
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678025 S w miejscowościach Przystajń i Bagna" realizowany w ramach PROW 2014-2020 264
   Projekt "Przebudowa drogi gminnej nr 678039 S w miejscowości Ługi-Radły" realizowany w ramach PROW 2014-2020 250
   Program LEADER 1992
   Projekt "Budowa Infrastruktury Informatycznej dla Subregionu Północnego (E-region Częstochowski)" 1227
   Projekt: System Elektronicznej Komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego "E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego" 1086
   RPO WSL 2007-2013 Projekt "Poprawa warunków kształcenia w Gminie Przystajń poprzez rozbudowę Gimnazjum wraz z budową Hali Sportowej" 471
   Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń - etap VI" współfinansowany ze środków RPO WSL 2014-2020 361
   RPO WSL 2014-2020 Projekt "Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie gmin Panki i Przystajń" 41
   Projekt Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w m-ci Przystajń ul. Szkolna, budowę wodociągu w m-ci Przystajń ul. Kwiatowa 24
   dostęp do aktów prawnych 1262
     dostęp do Dziennika Ustaw 684
     dostęp do Monitora Polskiego 350
   Narodowe Siły Rezerwowe 1325